izFke Js.kh ,oa f}rh; Js.kh vf/kdkjh

 

dza0

vf/kdkjh dk uke

inuke

1.         

Jh johUnz prqosZnh

egkizca/kd

2.         

Jh Ogh0vkj0 /koy

egkizca/kd

3.         

Jh ,-ih- usek

mi egkizca/kd

4.         

Jh Mh0ds0 iqjkf.kd

mi egkizca/kd

5.         

Jh ,l-ds- vxzoky

mi egkizca/kd

6.         

Jh lh0,l0 JhokLro

mi egkizca/kd

7.         

Jh lqjsUnz frokjh

mi egkizca/kd

(RM Gwalior)

8.         

Jh eukst tSu

izca/kd

9.         

Jh ,l-ds- oekZ

izc/akd

10.      

Jh ch0ds0 'kkafMY;

dk;Zikyu ;a=h

11.      

Jh jkds'k esgjk

izca/kd

12.      

Jh fd'kksj ,oydj

izca/kd

13.      

Jh 'ks[kj nqcs

izca/kd

14.      

Jh vkj-ds- frokjh

izca/kd

15.      

Jh vkj0ds0 lksuh

izca/kd

16.      

JhOgh0,u0 xkssihdqV~Vu

izca/kd

17.      

Jh ts0,y0 tSu

izca/kd

18.      

Jherh Hkkjrh dY;k.kh

1 2

mi izca/kd

19.      

Jherh oh.kk [k.Mkydj

mi izca/kd

20.      

Jherh ,e- vczkge

mi izca/kd

21.      

Jherh "kk izlkn

mi izca/kd fut lgk;d

22.      

Jh ds-Ogh-,l- uk;j

mi izca/kd fut lgk;d

23.      

dq- js.kq prqosZnh

mi izca/kd

24.      

Jh Mh-ds- NkcfM+;k

mi izca/kd

25.      

Jh ih-ds- tSu

mi izca/kd

26.      

Jh Mh-ds- ijekj

mi izca/kd

27.      

Jh vfouk'k gjdjs

mi izca/kd

28.      

Jh ,l-ds- ik.Ms

mi izca/kd

 

r`rh; Js.kh deZpkjh

 

dza0

deZpkjh dk uke

inuke

1.        

Jh lh-,l- ijlkbZ

lgk;d izca/kd

2.        

Jh ,e0Mh0 ckads

lgk;d izca/kd

3.        

Jh eks0 bLekbZy

lgk;d izca/kd

4.        

Jh vt; duksft;k

lgk;d izca/kd

5.        

Jh jkds'k xq:

lgk;d izca/kd

6.        

Jh oklqnso jk;pankuh

ofj"B 'kh?kzys[kd

7.        

Jh lqjs'k ikVus

ofj"B 'kh?kzys[kd

8.        

Jherh vkjrh lDlsuk

ofj"B 'kh?kzys[kd

9.        

Jh fefyUn egkoknhokj

ofj"B 'kh?kzys[kd

10.    

Jh Hkw"k.k vlkVh

lgk;d izca/kd

11.    

Jh fxjh'k ckafB;k

lgk;d izca/kd

12.    

Jherh lfork lkgw

lgk;d izca/kd

13.    

Jh ih0ds0 xqIrk

fut lgk-ek-v/;{k

14.    

Jherh t;k /kkjdj

lgk;d izca/kd

15.    

Jh vkj0ih0 pkSdls

lgk;d izca/kd

16.    

Jh lh0th0 fjNkfj;k

ofj"B lgk;d

17.    

Jherh js.kqdk vkuanu

ofj"B lgk;d

18.    

Jherh 'khry jkeukuh

ofj"B lgk;d

19.    

Jh ,e0,l0 cyky

ofj"B lgk;d

20.    

Jh gfjflag xqtZj

ofj"B Hk.Mkjiky

21

Jh ds0,p0 udoh

ofj"B vkijsVj@fMyj

22

Jh eks0 guhQ

ofj"B okgu pkyd

23

Jh ,l--,l- pOgku

gSoh Oghdy Mk;oj

24

Jh ghjkeu tk/ko

ofj"B okgu pkyd

25

Jh larks"k lqjokMs+

gSoh Oghdy Mk;oj

26

Jh fo".kq izlkn ;kno

gSoh Oghdy Mk;oj

27

Jh nsosUnz dqekj

dq'ky Jfed

28

Jherh vatw papykuh

ofj"B 'kh?kzys[kd

39

Jherh izlUuk fiYybZ

'kh?kzys[kd

30.    

Jherh euh"kk eksVokuh

'kh?kzys[kd

31.    

Jherh yrk larkuh

'kh?kzys[kd

32.    

Jh ykyef.k oekZ

ofj"B lgk;d

33.    

Jh ,l0,y0 ys[kokuh

ofj"B lgk;d

34.    

Jh lhrkjke dksrdj

lgk;d

35.    

Jh lqjs'k ckFke

lgk;d

36.    

Jh QsMfjd faeat

lgk;d

37.    

Jherh larks"k JhokLro

fuEu Js.kh fyfid

38.    

Jherh lkseorh HkkxZo

lgk;d

39.    

Jh lquhy f=ikBh

fuEu Js.kh fyfid

40.    

Jh jkeifr oekZ

fuEu Js.kh fyfid

41.    

Jh yk[ku flag

QksVksdkWih vkijsVj

42.    

Jh fy;kdr [kku

fuEu Js.kh fyfid

43.    

Jherh ehuk 'kekZ

fuEu Js.kh fyfid

44 

JhOgh-ds- esuu izfrfu;qfDr ij

lgk;d izca/kd

45      

Jherh T;ksfr eksM+d izfrfu;qfDr ij 1  2

ofj"B 'kh?kzys[kd

46      

Jh y{e.k yksekjs

fuEu Js.kh fyfid